POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA JN 1-2018

Turistička organizacija 

Regije Zapadna Srbija 

Komisija za javnu nabavku 

Broj 1/2018

Datum 16.01.2018. 

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 60. stav 1. tačka 2. i člana 39. stav 5. Zakona o javnim nabavkama  (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15), i Odluke Direktora Turističke organizacije regije Zapadna Srbija o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti radovi

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

REGIJE ZAPADNA SRBIJA 

Ul. Dimitrija Tucovića br.52 

31000 Užice 

 

Upućuje: 

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA 

 

  1.  Podaci o naručiocu: 

Turistička organizacija regije Zapadna Srbija ul. Dimitrija Tucovića, 31000 Užice poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom. 

Internet adresa naručioca: www.westserbia.org

Vrsta naručioca: Javna ustanova 

  1. Vrsta postupka javne nabavke: postupak javne nabavke male vrednosti
  1. Vrsta predmeta: radovi 
  2.  Predmet javne nabavke:  Izrada i opremanje štanda Turističke organizacije regije Zapadna Srbija za 40. Međunarodni sajam turizma u Beogradu 22.02.- 25.02. 2018.godine
  3. Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena 
  4. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna

Konkursna dokumentacija može se preuzeti lično u prostorijama naručioca: Turistička organizacija regije Zapadna Srbija, Dimitrija Tucovića 52, Užice, uz overeno i potpisano punomoćje, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, do isteka roka za podnošenje ponuda, ili se može preuzeti na Portalu uprave za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs ili sa internet sajta naručioca - www.westserbia.org

 7. Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 75. i 76.  Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom. Ispunjenost uslova za učešće u postupku, ponuđač dokazuje na način predviđen  članom  77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama,odnosno izjavom datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

8. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.

Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte  u zatvorenoj koverti  na adresu: Turistička organizacija regije Zapadna Srbija, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu : Ponuda za javnu nabavku male vrednosti radovi: Izrada i opremanje štanda, JNMV 1/2018 - NE OTVARATI

Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.

Rok za dostavljanje ponuda: 25.01.2018. godine do 11.00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

9. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

10.  Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, tj. 25.01.2018.godine u 12.30 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u Užicu, Velika sala Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga, ulica Dimitrija Tucovića br. 52

11. Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača  dužni su da  pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača. 

12. Ponuda mora imati rok važenja minimum 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

13.  Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 7 dana od dana javnog otvaranja ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima u roku od 3 dana od dana donošenja.

14. Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dan pre isteka roka za podnošenje  ponude.

15. Lice za kontakt je Miroslav Rađen, direktor, tozapadnasrbija@mts.rs

tel. 031/500-155, 064/3287-000,

 

 

                                                                                                                    Direktor  

Miroslav Rađen 

s.r.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti i sačuvati na linku: konkursna dokumentacija ili desnim klikom na link i izborom ''Save link as...''