Poziv za podnošenje ponuda JN 02-2017

Turistička organizacija

Regije Zapadna Srbija

Komisija za javnu nabavku

Broj 2/2017

Datum 10.03.2017.

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 60. stav 1. tačka 2. i člana 39. stav 5. Zakona o javnim nabavkama  (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15), i Odluke Direktora Turističke organizacije regije Zapadna Srbija o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti dobra:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

REGIJE ZAPADNA SRBIJA

Ul. Dimitrija Tucovića br.52

31000 Užice

Upućuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 1.      Podaci o naručiocu:

Turistička organizacija regije Zapadna Srbija ul. Dimitrija Tucovića, 31000 Užice poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

Internet adresa naručioca: www.westserbia.org

Vrsta naručioca: Javna ustanova

2. Vrsta postupka javne nabavke: postupak javne nabavke male vrednosti

3. Vrsta predmeta: dobra
4. Predmet javne nabavke:  Nabavka putničkog vozila na lizing
5. Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena  
6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna

Konkursna dokumentacija može se preuzeti lično u prostorijama naručioca: Turistička organizacija regije Zapadna Srbija, Dimitrija Tucovića 52, Užice, uz overeno i potpisano punomoćje, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, do isteka roka za podnošenje ponuda, ili se može preuzeti na Portalu uprave za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs ili sa internet sajta naručioca - www.westserbia.org

 7. Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 75. i 76.  Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom. Ispunjenost uslova za učešće u postupku, ponuđač dokazuje na način predviđen  članom  77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama,odnosno izjavom datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

8. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.

Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte  u zatvorenoj koverti  na adresu: Turistička organizacija regije Zapadna Srbija, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu : Ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluge: Nabavka putničkog automobila na lizing  JNMV 2/2017 - NE OTVARATI

Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda. 

Rok za dostavljanje ponuda: 20.03.2017. godine do 11.00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

9. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

10.  Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, tj. 20.03.2017. godine u 13.00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u Užicu, kancelarija Turističke organizacije regije Zapadna Srbija, Dimitrija Tucovića 52

11. Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača  dužni su da  pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača.

12. Ponuda mora imati rok važenja minimum 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

13.  Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 3 dana od dana javnog otvaranja ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima u roku od 3 dana od dana donošenja.

14. Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dan pre isteka roka za podnošenje  ponude.

15. Lice za kontakt je Miroslav Rađen, direktor, tozapadnasrbija@mts.rs

tel. 031/500-155, 064/3287-000,

 

                                                                                                                    Direktor 

                                                                                                            Miroslav Rađen

                                                                                                                        s.r.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti i sačuvati na linku: konkursna dokumentacija ili desnim klikom na link i izborom ''Save link as...''