Izrada idejnog rešenja, izrada i opremanje štanda za 39. Sajam turizma u Beogradu

Turistička organizacija

Regije Zapadna Srbija

Komisija za javnu nabavku

Broj 1/2017

Datum 09.01.2017.

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 60. stav 1. tačka 2. i člana 39. stav 5. Zakona o javnim nabavkama  (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15), i Odluke Direktora Turističke organizacije regije Zapadna Srbija o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti usluge broj

TURISTIČKA ORGANIZACIJA

REGIJE ZAPADNA SRBIJA

Ul. Dimitrija Tucovića br.52

31000 Užice

Upućuje:

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.            Podaci o naručiocu:

Turistička organizacija regije Zapadna Srbija ul. Dimitrija Tucovića, 31000 Užice poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

Internet adresa naručioca: www.westserbia.org

Vrsta naručioca: Javna ustanova

2.            Vrsta postupka javne nabavke: postupak javne nabavke male vrednosti

3.            Vrsta predmeta: usluge

4.            Predmet javne nabavke:  Izrada idejnog rešenja, izrada i opremanje štanda Turističke organizacije regije Zapadna Srbija za 39. Međunarodni sajam turizma u Beogradu 23.02.- 26.02. 2017.godine

5.            Kriterijum za dodelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda

6.            Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna

Konkursna dokumentacija može se preuzeti lično u prostorijama naručioca: Turistička organizacija regije Zapadna Srbija, Dimitrija Tucovića 52, Užice, uz overeno i potpisano punomoćje, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, do isteka roka za podnošenje ponuda, ili se može preuzeti na Portalu uprave za javne nabavke – www.portal.ujn.gov.rs ili sa internet sajta naručioca - www.westserbia.org

 7. Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 75. i 76.  Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom. Ispunjenost uslova za učešće u postupku, ponuđač dokazuje na način predviđen  članom  77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama,odnosno izjavom datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

8. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.

Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte  u zatvorenoj koverti  na adresu: Turistička organizacija regije Zapadna Srbija, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu : Ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluge: Izrada idejnog rešenja, izrada i opremanje štanda, JNMV 1/2017 - NE OTVARATI

Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.

Rok za dostavljanje ponuda: 24.01.2017. godine do 11.00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

9. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

10.  Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, tj. 24.01.2017. godine u 13.00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u Užicu, prostorije Gradskog razvojnog centra, ulica Petra Ćelovića b.b.

11. Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača  dužni su da  pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača.

12. Ponuda mora imati rok važenja minimum 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

13.  Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 7 dana od dana javnog otvaranja ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima u roku od 3 dana od dana donošenja.

14. Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dan pre isteka roka za podnošenje  ponude.

15. Lice za kontakt je Miroslav Rađen, direktor, tozapadnasrbija@mts.rs

tel. 031/500-155, 064/3287-000,

Direktor

Miroslav Rađen

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti i sačuvati na linku: konkursna dokumentacija ili desnim klikom na link i izborom ''Save link as...''