Izgradnja vidikovaca na šest lokacija

Turistička organizacija 

regije Zapadna Srbija 

Komisija za javnu nabavku

74-7 /2017. 

04.07.2017.

 

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2, člana 60. stav 1. tačka 2. i člana 39. stav 5. Zakona o javnim nabavkama  (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15), i Odluke direktora Turističke organizacije regije Zapadna Srbija o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti 74-7/2017. od 28.06.2017.godine 

 

TURISTIČKA ORGANIZACIJA REGIJE ZAPADNA SRBIJA

ul. Dimitrija Tucovića br. 52

 

Upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

1. Podaci o naručiocu:

Turistička organizacija regije Zapadna Srbija ul. Dimitrija Tucovića br. 52, Užice, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

Internet adresa naručioca www.westserbia.org

Vrsta naručioca: Javna ustanova 

2.Vrsta postupka javne nabavke:postupak javne nabavke male vrednosti.

3. Vrsta predmeta: radovi.

4.Predmet javne nabavke: Izgradnja vidikovaca na šest lokacija

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki 45000000 – Građevinski radovi 

5. Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na Portalu uprave za javne nabavke –www.portal.ujn.gov.rs ili sa internet sajta naručioca– www.westserbia.org, do isteka roka za podnošenje ponuda. 

7. Pravo učešća u postupku javne nabavke imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju obavezne i dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 75. i 76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom. Ispunjenost uslova za učešće u postupku, ponuđač dokazuje na način predviđen  članom  77. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, odnosno izjavom datom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.

8. Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.

Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte  u zatvorenoj koverti  na adresu: Turistička organizacija regije Zapadna Srbija, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu Ponuda za javnu nabavku male vrednosti radova broj 74-7/2017 Izgradnja  vidikovaca na šest lokacija sa naznakom i opisom partije za koju ponuđač podnosi ponudu - NE OTVARATI“

Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.

Rok za dostavljanje ponuda: 14.07.2017 godine do 12.00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim.Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

9. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

10.  Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, tj. 14.07.2017 godine u 13.00 časova od strane Komisije za javnu nabavku u kancelariji Turističke organizacije regije Zapadna Srbija, Dimitrija Tucovića br.52, u Užicu.

11. Uslovi za učestvovanje predstavika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača  dužni su da  pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača. 

12. Ponuda mora imati rok važenja minimum 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

13.  Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 5 dana od dana javnog otvaranja ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima u roku od 3 dana od dana donošenja.

14. Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije pet dan pre isteka roka za podnošenje  ponude.

15.Lice za kontakt je Vera Vukosavljević, dipl. pravnik vera.vukosavljevic@uzice.rs i Slaviša Projević, dipl. ekonomistaslavisa.projevic@uzice.rs , telefon 031/590-138. 

 

 

 

 

                                                                                     Predsednik Komisije 

  Slaviša Projević 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti i sačuvati na linku: konkursna dokumentacija ili desnim klikom na link i izborom ''Save link as...''