Park prirode Mokra Gora

Predeo izuzetne lepote Šargan-Mokra Gora je predeo izuzetnih odlika I kategorije.

Nalazi se u zapadnom delu opštine Užice i od Užica je udaljen 10 km. Obuhvata mokrogorsku kotlinu između masiva Tare i Zlatibora. Odlikuje se dinamičnom morfologijom sa kombinacijom fragmenata visokih površi sa razvođima, pašnjacima i gorostasnim borovima, strmih dolinskih strana i duboko usečenih rečnih dolina obraslih stoletnim šumama.

Zahvaljujući specifičnoj geološkoj podlozi i klimi naseljava ga bogat biljni i životinjski svet. Prisutno je više od 700 vrsta vaskularne flore (22% ukupne flore Srbije), od čega su 6,2% endemični i subendemični taksoni.

mokra gora logoPosebnu vrednost predstavljaju Hajdučka i Crvena stena i vodopad Skakavac. Celo područje karakteriše velika zastupljenost šuma. U flori, posebno je vredna ornitofauna. Evidentirano je 60 vrsta ptica od kojih je 58 zaštićeno po raznim osnovama: veliki tetreb, orao zmijar, planinska senica i dr. U pogledu diverziteta ptica, na ovom području evidentirano je čak 23% svih gnezdarica Srbije. U fauni sisara ističu se 22 vrste preliminarnog spiska za crvenu listu kičmenjaka Srbije (medved, vuk, vidra, divokoza).

I režim zaštite obuhvata rezervate: Jelovac, Klisura Dubošca, Ograđenica i Medveđa

II režim zaštite obuhvata lokalitete: Šišatovac, Đoge – Kozja stena, Krečnjačko brdo Vao i Tusto brdo – Božurica.

Kontakt informacije:

  • Park prirode Mokra Gora d.o.o.
  • Ekološki centar „Čarobni breg“
  • 31243 Mokra Gora
  • Telefon: +381 31 315 2219
  • www.parkprirodemokragora.org  |  info@parkprirodemokragora.org